Obsah,


Facebook YpuTube Menu

Kololoď je zážitek, který nikdy nevyprchá – poplujte s námi.


Podmenu

Přihláška na plavbu

Chcete-li se přihlásit, prostudujte si důkladně nabídku PLAVEB 2018, i charakteristiku programu, kterého se chcete zúčastnit. Seznamte se i s platebními podmínkami a odstupným (stornopodmínkami), které jsou uvedeny níže. Také se prosím důkladně seznamte s cestovními podmínkami, které jsou součástí smlouvy o zájezdu. Přihlásit se můžete pomocí rezervačního formuláře, nebo odesláním Smlouvy o zájezdu*. Tu si nejprve uložte do svého počítače, poté do uloženého souboru pečlivě vyplňte své údaje a pošlete na geotour@geotour.cz nebo klasickou poštou na naši adresu. Už od vás nepotřebujeme originál vašeho podpisu, tzn. lze vše řešit mailem.

Je vhodné u nás telefonicky nebo mailem ověřit, je-li vámi žádané místo k dispozici, a to ještě předtím, než přihlášku odešlete.

Potvrzením rezervace je záloha ve výši 5 000 Kč/os. splatná po podpisu přihlášky, která je součástí smlouvy o zájezdu. Doplatek ceny zájezdu je splatný do 4 týdnů před odjezdem. V případě přihlášení 4 týdny před odjezdem a méně je cena zájezdu splatná najednou.

Zálohu a doplatek za sebe a za své spolucestující můžete zaplatit těmito způsoby:

Odstupné při odstoupení od smlouvy o zájezdu (stornopoplatek) je zákazník povinen uhradit v případě, že za sebe do 5. dne od odhlášení nezajistí jinou (náhradní) osobu, a to následovně:

Zákazník má právo na vyslovení stížnosti a podnětu k nápravě případných vad zájezdu. Zákazník je povinen po odhalení závady bez odkladu vyslovit stížnost (podnět k nápravě) průvodci zájezdu. Není-li závada odstraněna na místě, má zákazník nárok na poskytnutí přiměřeného vyrovnání. Není-li zjednána náprava během zájezdu, má zákazník právo podat reklamaci, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu. CK GEOTOUR je povinna reklamaci vyřídit ve lhůtě 30 dnů.

Zákazník je oprávněn případné spory řešit mimosoudně ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení sporu je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:  www.coi.cz.

Na základě mezistátních dohod je na tzv. Evropský průkaz zdravotního pojištění poskytnuta občanům ČR v zemích EU včetně Chorvatska neodkladná zdravotní péče ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako místním občanům; tyto dohody však nezajišťují repatriaci a nepokrývají finanční náklady na případnou spoluúčast při ošetření.

Podrobnosti k cestovnímu pojištění zde.

Účastník musí být vybaven cestovním pasem nebo občanským průkazem s platností po dobu trvání zájezdu. Doporučená platnost však je nejméně 3 měsíce od začátku zájezdu.

CK může změnit údaje uvedené v této nabídce pouze v nezbytných případech; tehdy je povinna o změně zákazníka včas informovat.

* K vyplnění přihlášky použijte Acrobat Reader od firmy Adobe. Pokud máte problémy s otevřením přihlášky, program Acrobat Reader můžete stáhnout zde.Obsah,