Obsah,


Facebook YpuTube Menu

Kololoď je zážitek, který nikdy nevyprchá – poplujte s námi.


Podmenu

Přihláška na plavbu

Chcete-li se přihlásit, prostudujte si důkladně nabídku PLAVEB 2019, i charakteristiku programu, kterého se chcete zúčastnit. Seznamte se i s platebními podmínkami a odstupným (stornopodmínkami), které jsou uvedeny níže. Také se prosím důkladně seznamte s cestovními podmínkami, které jsou součástí smlouvy o zájezdu. Přihlásit se můžete pomocí rezervačního formuláře, nebo odesláním Smlouvy o zájezdu*. Tu si nejprve uložte do svého počítače, poté do uloženého souboru pečlivě vyplňte své údaje a pošlete na geotour@geotour.cz nebo klasickou poštou na naši adresu. Už od vás nepotřebujeme originál vašeho podpisu, tzn. lze vše řešit mailem.

Je vhodné u nás telefonicky nebo mailem ověřit, je-li vámi žádané místo k dispozici, a to ještě předtím, než přihlášku odešlete.

Potvrzením rezervace je záloha ve výši 5 000 Kč/os. splatná po podpisu přihlášky, která je součástí smlouvy o zájezdu. Doplatek ceny zájezdu je splatný do 4 týdnů před odjezdem. V případě přihlášení 4 týdny před odjezdem a méně je cena zájezdu splatná najednou.

Zálohu a doplatek za sebe a za své spolucestující můžete zaplatit těmito způsoby:

Odstupné při odstoupení od smlouvy o zájezdu (stornopoplatek) je zákazník povinen uhradit v případě, že za sebe do 5. dne od odhlášení nezajistí jinou (náhradní) osobu, a to následovně:

Máte právo na reklamaci vady zájezdu. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se smlouvou o zájezdu. Reklamaci musíte uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady zájezdu. Současně musíte určit přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže GEOTOUR odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Máte právo vytknout vadu rovněž prostřednictvím zprostředkovatele prodeje zájezdu, v kterémžto případě se reklamace považuje za doručenou okamžikem doručení tomuto zprostředkovateli. Reklamace vyřizuje průvodce, ve složitějších případech vedení GEOTOURu. Případné spory jste oprávněni řešit mimosoudně ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení sporu je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00  Praha 2, www.coi.cz.

Na základě mezistátních dohod je na tzv. Evropský průkaz zdravotního pojištění poskytnuta občanům ČR v zemích EU včetně Chorvatska neodkladná zdravotní péče ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako místním občanům; tyto dohody však nezajišťují repatriaci a nepokrývají finanční náklady na případnou spoluúčast při ošetření.

Podrobnosti k cestovnímu pojištění zde.

GEOTOUR odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech objednaných služeb a je povinen poskytnout pomoc, pokud se ocitnete na zájezdu v nesnázích. Během zájezdu Vám bude k dispozici průvodce, jehož kontaktní údaje obdržíte po začátku zájezdu. Veškeré informace a služby budou poskytovány v českém jazyce. Zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Vy i spolucestující osoby jste povinni mít s sebou cestovní pas nebo občanský průkaz s platností minimálně po dobu trvání zájezdu. Doporučená platnost však je nejméně 3 měsíce od začátku zájezdu.

GEOTOUR může změnit údaje uvedené v této nabídce pouze v nezbytných případech; tehdy je povinna o změně zákazníka včas informovat.

* K vyplnění přihlášky použijte Acrobat Reader od firmy Adobe. Pokud máte problémy s otevřením přihlášky, program Acrobat Reader můžete stáhnout zde.Obsah,