Obsah,


Facebook YpuTube Menu

Kololoď je zážitek, který nikdy nevyprchá – poplujte s námi.


Podmenu

Přihláška na plavbu

Chcete-li se přihlásit, prostudujte si důkladně nabídku PLAVEB 2024 i charakteristiku programu, kterého se chcete zúčastnit. Seznamte se i s platebními podmínkami a odstupným (stornopodmínkami), a dalšími informacemi, které jsou uvedeny níže. Také se prosím důkladně seznamte s cestovními podmínkami, které jsou součástí Smlouvy o zájezdu. Přihlásit se můžete pomocí rezervačního formuláře, který se otevře po kliknutí na symbol plachetnice ve vámi požadovaném termínu v tabulce plaveb. Už od vás nepotřebujeme originál vašeho podpisu, tzn. lze vše řešit mailem.

Než rezervační formulář odešlete, je vhodné u nás telefonicky nebo mailem ověřit, je-li vámi žádané místo k dispozici.

Potvrzením rezervace je záloha ve výši 10 000 Kč/os. splatná po podpisu přihlášky, která je součástí Smlouvy o zájezdu. Doplatek ceny zájezdu je splatný do 4 týdnů před odjezdem. V případě přihlášení 4 týdny před odjezdem a méně je cena zájezdu splatná najednou.

Zálohu a doplatek za sebe a za své spolucestující můžete zaplatit těmito způsoby:

Odstupné při odstoupení od Smlouvy o zájezdu (stornopoplatek) je zákazník povinen uhradit v případě, že za sebe do 5. dne od odhlášení nezajistí jinou (náhradní) osobu, a to následovně:

Na základě mezistátních dohod je na tzv. Evropský průkaz zdravotního pojištění poskytnuta občanům Česka v zemích EU včetně Chorvatska neodkladná zdravotní péče ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako místním občanům; tyto dohody však nezajišťují repatriaci a nepokrývají finanční náklady na případnou spoluúčast při ošetření. Na Jižní cestě kololodi a na některých cestách objevitelských je možný výjezd do Bosny a Hercegoviny a Černé Hory; tyto státy nejsou členy Evropské unie. 

Pro snížení neočekávaných finančních výdajů je vhodné uzavřít cestovní pojištění.

GEOTOUR odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech objednaných služeb a je povinen poskytnout pomoc, pokud se ocitnete během zájezdu v nesnázích. Během zájezdu vám bude k dispozici průvodce, jehož kontaktní údaje obdržíte po začátku zájezdu. Veškeré informace a služby budou poskytovány v českém jazyce. Zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Vy i spolucestující zákazníci jste povinni mít s sebou cestovní pas nebo občanský průkaz, jehož číslo jste uvedli do smlouvy o zájezdu, s platností minimálně po dobu trvání zájezdu. Doporučená platnost však je nejméně 3 měsíce od začátku zájezdu.

GEOTOUR může změnit údaje uvedené v této nabídce pouze v nezbytných případech; tehdy je povinna o změně zákazníka včas informovat.

Máte právo na reklamaci vady zájezdu. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se smlouvou o zájezdu. Reklamaci musíte uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady zájezdu. Současně musíte určit přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže GEOTOUR odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Máte právo vytknout vadu rovněž prostřednictvím zprostředkovatele prodeje zájezdu, v kterémžto případě se reklamace považuje za doručenou okamžikem doručení tomuto zprostředkovateli. Reklamace vyřizuje průvodce, ve složitějších případech vedení GEOTOURu. Případné spory jste oprávněni řešit mimosoudně ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení sporu je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.Obsah,